รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปการดำเนินการพัฒนาบุคลากร


     ด้วยฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของคณะวิจิตรศิลป์มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564 ) ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมเรื่องขวัญและกำลังแก่บุคลากร

วัตถุประสงค์

 1. 1  เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ ตามแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม คณะวิจิตรศิลป์ พ.ศ.2562 -2565 อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่คณะกำหนด
 2. 2  เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. 3  เพื่อให้บุคลากรของคณะวิจิตรศิลป์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั่นคือ
  • มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กำหนด
  • มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มีความพึงพอใจในการทำงาน
  • มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด

แนวทางการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

 1. 2.1  ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนผลงานสร้างสรรค์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. 2.2  สร้างเครือข่ายอาจารย์ และศิลปิน ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนางานด้านวิชาการศิลปะและด้านการเรียนการสอนในระยะยาว
 3. 2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นภายในกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. 2.4  ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ
 5. 2.5  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 6. 2.6  ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ / หรือ ภาษาต่างประเทศ ในการผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. 2.7  ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่สำคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้นการผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกต้อง โดยนำแนวคิด LEAN มาประยุกต์ใช้
 8. 2.8  จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา(Training Needs) เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
 9. 2.9  จัดให้มีการถ่าย เผยแพร่ กิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของบุคลากรผ่าน Website ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของบุคลากรและบันทึกไว้ในคลังความรู้

ส่วนที่ 2 การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการโครงการ จำนวน 4 โครงการโดยมีผลการดำเนินโครงการดังนี้